Privacy statement & Disclaimer

Privacy statement
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
Business Health Center BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van www.gezonder-werken.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Business Health Center BV houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Verwerking van individuele en persoonsgegevens In het kader van onze dienstverlening (op www.gezonder-werken.nl verlangen wij een aantal van uw individuele en persoonsgegevens) legt Business Health Center BV uw gegevens vast. Deze gegevens zijn alleen in geanonimiseerde en niet tot het individu herleidbare vorm beschikbaar voor derden, zoals de werkgever, kennisinstellingen (t.b.v. bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek) en verzekeraars. Alleen Business Health Center BV heeft toegang tot de individuele gegevens en gaat daar met de grootste omzichtigheid mee om. Deze informatie wordt enkel en alleen gebruikt ten behoeve van het individu en zal nimmer worden gebruikt voor andere doeleinden dan de verbetering van de zelfregie van het individu.

Informatie verkregen via deze site Business Health Center BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen naar aanleiding van tips, adviezen of informatie verstrekt via deze site. Informatie verkregen via deze site is alleen informatief bedoeld en kan nooit een bezoek aan huisarts of specialist vervangen.
Internetsites van derden Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.
Wijzigingen Privacy Statement Business Health Center BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer 
Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website, kan Business Health Center BV geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van (de informatie op) deze website. Mochten er ondanks de constante zorg onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de website niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dit Business Health Center BV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid.
Intellectuele eigendomsrechten Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Business Health Center BV.
Virussen & Misdrijven Business Health Center BV werkt hard om de website www.gezonder-werken.nl te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar Business Health Center BV garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Toepasselijk recht Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.