Klachtenprocedure SAL-Verzuim BV

 

 

  1. Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend.
  2. Klager ontvangt per omgaande een schriftelijke bevestiging van de klacht.
  3. SAL-Verzuim BV streeft er in eerste instantie naar een klacht laagdrempelig af te handelen. Hiertoe zal een door SAL-Verzuim BV aangewezen externe bemiddelaar binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen met klager. Indien klager dat wenst en akkoord gaat start de bemiddeling.
  4. De bemiddeling bestaat uit het concreet maken van de klacht alsmede het doel dat klager met het indienen van de klacht voor ogen heeft. Vervolgens zal bemiddelaar deze voorleggen aan de medewerker alsmede de leidinggevende op wie de klacht betrekking heeft. Bemiddelaar tracht door middel van bijvoorbeeld genoegdoening, toelichting van het gebeurde waarop de klacht van toepassing is, het arrangeren van een gesprek tussen klager en beklaagde de klacht af te handelen. Dit bemiddelingstraject beslaat een periode van maximaal 4 weken.
  5. Indien klager zodanig tevreden is met de getroffen maatregelen dat de klacht als afgehandeld kan worden beschouwd dan zal dat schriftelijk aan alle partijen worden bevestigd.
  6. Indien klager niet tevreden is met de getroffen maatregelen zal SAL-Verzuim BV de partijen schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van de bevindingen van het bemiddelingstraject en de eventueel getroffen maatregelen. Tevens wordt klager hierbij gewezen op de mogelijkheid van een formele klachtbehandeling.
  7. Indien klager dat wenst kan alsnog een formele behandeling van de klacht worden gestart. Hiertoe dient klager een klaagschrift in te dienen dat tenminste de volgende gegevens bevat: de NAW gegevens van klager, een dagtekening, een duidelijke omschrijving van de klacht, de gewenste maatregelen. Het klaagschrift dient tevens te zijn ondertekend.
  8. Voldoet het klaagschrift hieraan niet, dan krijgt klager alsnog de gelegenheid tot aanvulling. Desgewenst kan klager hierbij worden ondersteund door een medewerker van SAL-Verzuim BV waarvoor geldt dat deze niet betrokken is bij de begeleiding van klager en  tevens niet in verband kan worden gebracht met hetgeen waarop de klacht betrekking heeft.
  9. Ter behandeling zal SAL-Verzuim BV een externe klachtencommissie inschakelen.  

 

Posted in:

Geef een reactie